Gå videre til hovedindhold

Vedtægter for 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Sektion Danmark

§ 1. Navn og motto Foreningens navn er International Police Association - Sektion Danmark. Foreningen er stiftet den 19. februar 1962, og dens valgsprog er "Servo per Amikeco", der betyder Tjene gennem Venskab. Foreningen har sit hjemsted, hvor generalsekretæren er tjenestegørende.

§ 2. Foreningens karakter Foreningen er en selvstændig sektion, tilsluttet verdensorganisationen International Police Association (IPA), hvis statutter den er forpligtet til at anerkende og efterleve i den udstrækning, disse ikke strider mod dansk lov. Foreningen er en upolitisk venskabsorganisation, der ikke har til hensigt at konkurrere med bestående politiorganisationer, men er indstillet på samarbejde med disse til fælles gavn. International Police Association er et uafhængigt organ, der består af medlemmer ansat i politiet eller anklagemyndigheden, uanset om aktiv tjeneste eller pensioneret, og uden forskel med hensyn til rang, køn, race, farve, sprog eller religion. Foreningen er forpligtet til principperne i verdenserklæringen om menneskerettigheder, som blev vedtaget af FN den 10. december 1948.

§ 3. Formål Foreningens formål er:

§ 3.1 at bringe IPA-medlemmer fra de tilsluttede lande i venskabelig kontakt med hinanden gennem brevveksling, ferieudveksling, familiekontakter og internationale sammenkomster mm.

§ 3.2 at udvikle kammeratskabet og samhørigheden mellem alle, der har deres arbejde i politiet eller er pensioneret fra dette - såvel på det nationale som internationale område.

§ 3.3 at højne politiets anseelse ved social-, kulturel- og oplysende virksomhed.

§ 4. Medlemskab

§ 4.1 Som medlem af foreningen optages efter ansøgning alle tjenestegørende polititjenestemænd, samt andre ansatte i politiet og anklagemyndigheden, som er fastansat/åremålsansatte og har mindst 3 måneders anciennitet. Desuden optages tidligere ansatte af de nævnte persongrupper, der er alders- eller sygepensionerede i direkte forlængelse af tjenesten.

§ 4.2 Ægtefæller/samlever efter et medlem, der er afgået ved døden, kan efter begæring optages som medlem.

§ 4.3 Alle medlemmer modtager medlemsbevis og foreningsemblem samt efter ønske sektionsloven.

§ 4.4 Alle medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på landsmødet.

§ 4.5 Æresmedlemmer udnævnes på de ordinære landsmøder og fritages for normalkontingent. Motiverede forslag om æresmedlemskab indgives af foreningens medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget og indstilling sendes til høring blandt hovedbestyrelsens medlemmer, der ved tilbagesvar samtidig afgiver stemme for eller imod. Har forslaget ikke opnået 2/3 tilslutning bortfalder forslaget. Grundlaget for et æresmedlemskab er en ekstraordinær og uegennyttig indsats for foreningens medlemmer.

§ 4.6 Lokale æresmedlemmer udnævnes i en lokalforening eller kreds efter lokale bestemmelser og med underretning til hovedbestyrelsen. Lokalt æresmedlem nyder alene lokale privilegier.

§ 4.7 Tjenestegørende polititjenestemænd fra andre nationer, der endnu ikke har oprettet selvstændig og anerkendt IPA-sektion, kan opnå udenlandsk associeret medlemskab med hovedbestyrelsens godkendelse, men kan ikke indvælges i sektionens ledende organer og har ikke stemmeret. Udenlandske associerede medlemmer betaler kontingent efter hovedbestyrelsens individuelle beslutning. Medlemskabet kan opsiges uden varsel.

§ 4.8 Foreningens medlemmer forpligter sig til støtte og fremme af foreningens formål. Intet medlem kan økonomisk forpligte sektionen eller i øvrigt repræsentere denne ved inden- og udenlandske arrangementer eller lignende, uden bemyndigelse fra forretningsudvalget.

§ 4.9 Ophør af medlemskab sker ved a) skriftlig udmeldelse til assisterende generalsekretær eller ved b) afsked, medmindre denne sker ved alders- eller sygdomsbetinget pension, eller ved c) afsked i forbindelse med privatiseringer, nye arbejdsområder eller ved organisationsændringer. Et medlem, der forlader politiet som nævnt under pkt. c, kan via sin kreds skriftligt søge om tilladelse til at fortsætte medlemskabet af IPA. Ansøgningen, med indstilling fra lovudvalget forelægges hovedbestyrelsen, som i særlige tilfælde kan give tilladelse til fortsat medlemskab. d) Ophør af medlemskab sker automatisk ved kontingentrestance i 1 år eller efter behørig påmindelse. e) Eksklusion kan ske, når et medlem har optrådt uværdigt eller i strid med foreningens interesser. Beslutning herom træffes af hovedbestyrelsen. Eksklusionen kan af medlemmet indankes for førstkommende ordinære landsmøde, men anken har ikke opsættende virkning. Eksklusion skal meddeles den pågældende ved anbefalet brev.

§ 4.10 Ansøgninger om fortsat medlemskab uden for de i § 4 nævnte personalegrupper indgives til kredsen som indsender indstilling til hovedbestyrelsen til godkendelse. Tvivlsspørgsmål om medlemskab i øvrigt behandles af lovudvalget der udfærdiger indstilling til hovedbestyrelsen.

§ 5. Organisationen

Organisationen ledes af:

- landsmødet 
- hovedbestyrelsen,
- forretningsudvalget

Den er opdelt i:
- sektionen
- kredsforeningerne
- lokalforeninger samt
- IPA-klubber.

§ 6. Landsmødet
§ 6.1 Landsmødet er foreningens øverste myndighed.

§ 6.2 Ordinært landsmøde afholdes hvert  år inden udgangen af maj måned, og indkaldes af forretningsudvalget med mindst 5 ugers varsel.

§ 6.3 Ordinært landsmøde har mindst følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent, der udpeger et stemmeudvalg
2: Godkendelse af fuldmagter

3: Godkendelse af referat fra sidste møde
4: Præsidentens beretning
5: Regnskab, herunder - fastsættelse af kontingent - bevillinger
6: Information fra generalsekretæren
7: Rapport fra kommissionerne
8: Rapport fra kredsene
9: Indkomne forslag
10: Valg af - Præsident – 3 kommissionsformænd - Generalsekretær - Medlemssekretær - Hovedkasserer - Assisterende hovedkasserer, som vælges på skift for 3 år ad gangen og således at

  1. Præsidenten, formanden for den internationale kommission og medlemssekretæren afgår samtidig

  2. Formanden for den professionelle kommission, generalsekretæren og assisterende hovedkasserer afgår samtidig, samt

  3. Formanden for den kulturelle og sociale kommission samt hovedkasserer afgår samtidig i nævnte rækkefølge

11: Valg af: En suppleant - To revisorer - To revisorsuppleanter, der vælges for et år ad gangen
12: Eventuelt

 

6.4 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være generalsekretæren i hænde senest 21 dage før mødet og være udsendt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før mødet. Ekstraordinært kan forslag, der fremsættes under landsmødet, dog behandles efter landsmødets godkendelse heraf.

§ 6.5 Præsidentens beretning, rapporter fra kommissionerne og kredsene indsendes skriftligt til generalsekretæren senest 3 uger før landsmødet og udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før landsmødet.

§ 6.6 Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel af forretningsudvalget eller mindst 5 medlemmer af hovedbestyrelsen, når de fremsætter skriftlig begæring herom og med forslag om motiveret dagsorden.

§ 6.7 Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt 2 delegerede fra hver kreds med 300 til 600 medlemmer. Derudover har kredsforeningerne ret til yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 300 medlemmer. Fraværende stemmeberettigede kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden, navngiven stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan møde med mere en 1 fuldmagt.

§ 6.8 Æresmedlemmer inviteres til deltagelse i landsmødet uden stemmeret. Medlemmer kan indkaldes uden stemmeret. Landsmødet kan overværes af foreningens medlemmer.

§ 6.9 Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede.

§ 7. Hovedbestyrelsen
§ 7.1 Sektionen ledes af en hovedbestyrelse af tjenestegørende medlemmer.

§ 7.2 Hovedbestyrelsen består af:
- præsidenten
- Formanden for Den professionelle Kommission,
- Formanden for Den internationale Kommission og
- Formanden for Den sociale og kulturelle Kommission
- generalsekretæren
- medlemssekretær
- hovedkassereren og

- assisterende hovedkasserer

Herudover består hovedbestyrelsen af de 12 kredsformænd.

§ 7.3 Ved et landsmødevalgt hovedbestyrelsesmedlems udtræden indkaldes suppleanten. Hovedbestyrelsen kan omkonstituere sig.

§ 7.4 Præsidenten, generalsekretæren, hovedkassereren og medlemssekretæren har hver 2 stemmer. De øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer har hver 1 stemme, også selv om den enkelte kan besidde flere poster. Fraværende hovedbestyrelsesmedlemmer kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt af et andet hovedbestyrelsesmedlem. Et hovedbestyrelsesmedlem kan kun gøre brug af 1 fuldmagt. Fraværende kredsformænd kan i stedet lade sig repræsentere ved stedfortræder.

§ 7.5 Hovedbestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Det ene møde afholdes umiddelbart forud for det ordinære landsmøde. Efter behov kan foreningens repræsentanter, kontaktpersoner og kommissionsmedlemmer m.fl. indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget indkalder af egen drift, eller når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde.

§ 7.6 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§ 7.7 Senest 3 uger før hvert hovedbestyrelsesmøde fremsender præsidenten, kommissionerne og kredsene til generalsekretæren en rapport over deres virke siden sidste møde. Rapporterne udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før hovedbestyrelsesmødet.

§ 8. Forretningsudvalget
§ 8.1 Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ledelse under ansvar overfor landsmødet og hovedbestyrelsen.

§ 8.2 Forretningsudvalget består af:
- præsidenten
- kommissionsformændene
- generalsekretæren
- hovedkassereren og
- medlemssekretæren


Forretningsudvalget kan lade sig supplere ad hoc.§ 8.3 Indkaldelse til forretningsudvalgsmøde sker efter behov og så vidt muligt med mindst 10 dages varsel.

§ 9. Kommissionerne
§ 9.1 Foreningens tre kommissioner fungerer som stående udvalg under ledelse af hver sin formand med følgende ansvarsområde:
den professionelle kommission.
den internationale kommission.
den sociale og kulturelle kommission.

§ 9.2 Hovedbestyrelsen kan beslutte en nærmere afgrænsning eller udvidelse af kommissionernes virkefelt.

§ 10. Sektionens ledelse
§ 10.1 Sektionen tegnes af præsidenten og hovedkassereren i forening.

 

Præsidenten repræsenterer foreningen som dennes øverste repræsentant. Præsidenten leder foreningens hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Præsidenten er foreningens internationale delegerede ved IPA-verdenskongresser. Hovedbestyrelsen vælger i sin kreds en stedfortræder til funktionen som delegeret. Ved dette valg skal der tages hensyn til kontinuitet, den pågældendes erfaring i internationalt arbejde samt til den pågældendes sprogkundskaber. Medmindre andet besluttes af hovedbestyrelsen, deltager den delegerede og generalsekretæren i IPA's verdenskongresser og IEC-møder.

Får præsidenten forfald udpeger FU dennes afløser.

§ 10.2 Generalsekretæren forestår foreningens daglige drift i nært samarbejde med præsidenten og de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Generalsekretæren er forbindelsesled til foreningens organer og tillidsmænd, samt forbindelsesled til de tilsvarende organer og tillidsrepræsentanter i udenlandske sektioner og den internationale ledelse af IPA. Generalsekretæren påser og foranlediger indkaldelse til landsmøder, hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, samt tilmeldinger af danske delegationer mv. til internationale møder. Generalsekretæren påser, at beslutninger, der er truffet af landsmøde, i hovedbestyrelsen, i forretningsudvalget eller på de internationale møder, gennemføres som vedtaget. Er såvel præsidenten som Formanden for Den professionelle Kommission fraværende, leder generalsekretæren på disses vegne foreningen.

§ 10.3 Medlemssekretæren fører kartotek over alle foreningens medlemmer og har prokura til udstedelse af IPA-medlemsbeviser. Medlemssekretær er økonomisk underlagt Den professionelle Kommission.

§ 10.4 Den professionelle Kommission: Kommissionsformanden er forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den professionelle kommission har følgende ansvarsområder: - via et lovudvalg bestående af kommissionsformanden og 4 medlemmer at meddele fortolkningsbidrag til gældende bestemmelser, samt afgive indstilling om godkendelse af love for kreds- og lokalforeninger. - IT arbejdet og sociale medier webmaster - og ansvarshavende redaktør for IPA Nyt og udgivelse af IPA Nyt – hvervemateriale og lign. for IPA  - arkiv - referere fra forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder, og foranledige referat optaget på landsmøder.

§ 10.5 Den Internationale Kommission: Kommissionsformanden for forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den Internationale Kommission har følgende ansvarsområder: Kontakt til IBZ Schloss Gimborn – ungdomsseminarer og ungdomsudveksling – rejsesekretærvirksomhed med foreningsrejser i ind- og udland – hobbyvirksomhed i IPA regi – gaveartikler mm.

§ 10.6 Den Sociale og kulturelle kommission: Kommissionsformanden for Den er forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den sociale og kulturelle kommission har følgende ansvarsområder: IPA huse - kulturelle aktiviteter – nødhjælpsaktiviteter i ind- og udland og IPA’s Sociale Fond – ungdomsaktiviteter – IPA Klubber og rådgivning for kredse og lokalforeninger i social spørgsmål.

Til at hjælpe sig har han børne- og ungdomsturkoordinatoren og bestyrelsen for Den Sociale Fond.

§ 10.7 Kommissionsmedlemmer vælges af hovedbestyrelsen, så vidt muligt efter annoncering i IPA-Nyt og med indstilling fra den pågældende kommissionsformand.

§ 11. Kredsforeninger
§ 11.1 Hver kredsforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer - formand, kasserer og sekretær. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand.

§ 11.2 Kredsforeningernes geografiske områder svarer til politikredsgrænserne. Fravigelser kan ske efter indbyrdes aftale mellem de berørte kredse og efter godkendelse af hovedbestyrelsen. Færøerne og Grønland hører under kreds København.

§ 11.3 Kredsforeningernes love skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 1. kommission.

§ 11.4 Kredsforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i februar måned.

§ 11.5 Kredsformændene indtræder straks efter valg i hovedbestyrelsen og fungerer som forbindelsesled mellem kredsen og den øvrige organisation.

§ 11.6 Inden udløbet af 1. uge i marts skal der til generalsekretæren indsendes beretning, revideret og godkendt regnskab samt fortegnelse over foreningens bestyrelse.

§ 11.7 Fra sektionskassen overføres et af hovedbestyrelsen fastsat tilskud til kredsforeningerne. Tilskuddet beregnes på grundlag af det antal medlemmer, der via løntilbageholdelse betalte normalkontingent pr. 1. januar og det antal pensionister, der i året forinden betalte kontingent. Tilskuddet udbetales halvårligt. Tilskuddet udbetales først når generalsekretæren har modtaget de i § 11.6 nævnte dokumenter.

§ 11.8 Koordinerende kredsledermøder kan afholdes efter behov. Forretningsudvalget skal underrettes herom og har ret til at overvære mødet med et medlem.

§ 12. Lokalforeninger
§ 12.1 Lokalforeninger kan oprettes efter samråd med kredsledelsen, der fastsætter området. Hver lokalforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand.

§ 12.2 Lokalforeningernes love udformes i samråd med kredsledelsen og skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra Den professionelle Kommission.

§ 12.3 Lokalforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i januar måned. Grønlands lokalforening dog hvert andet år.

§ 12.4 Inden udløbet af 1. uge af februar skal der til kredsen indsendes aktuel beretning, revideret regnskab, opgørelse af medlemstallet pr. 1. januar samme år samt fortegnelse over foreningens bestyrelse.

§ 12.5 Lokalforeningerne kan få tilskud, fastsat af de respektive kredse. Økonomien kan i øvrigt baseres på lokalt medlemskontingent, besluttet af den enkelte lokalforenings generalforsamling, eller på indtægter ved andre aktiviteter. Der er ikke medlemspligt af lokalforeningerne.

§ 13. IPA-klubber
§ 13.1 IPA-klubber kan oprettes af interessegrupper blandt medlemmerne til fremme af foreningens formål jf. § 3.

§ 13.2 Ved oprettelse af en IPA-klub skal klubbens formål og virke indberettes til generalsekretæren, der forelægger indberetningen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 13.3 Der fordres ingen vedtægter for IPA-klubber, men de skal følge de foreningsprincipper, der er angivet i foreningens lov, herunder orientere kommissionen og de berørte kredse om aktiviteter.

§ 13.4 IPA-klubber har ikke krav på selvstændig repræsentation i IPA's ledende organer, men kan fremføre synspunkter via Den sociale og kulturelle Kommission.

§ 13.5 Ingen IPA-klub kan forpligte den øvrige organisation økonomisk eller på anden måde.

§ 14. Afstemningsregler
§ 14.1 Ved afstemninger i foreningens organer kræves almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Til lovændring kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede på landsmødet. Afstemningerne foregår ved håndsoprækning medmindre der begæres skriftlig afstemning. En fuldmagt skal være dateret, ikke over 2 uger gammel, og kan kun anvendes af den person, der er anført som befuldmægtiget.

§ 15. Økonomi
§ 15.1 Forretningsudvalget disponerer efter hovedbestyrelsens anvisninger over foreningens midler med ansvar over for landsmødet. De daglige dispositioner foretages af hovedkassereren, og ved dennes forfald af assisterende hovedkasserer, der indtræder i hovedkassererens sted ved forfald.


§ 15.2 Foreningen hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke personligt. Foreningen yder ikke underskudsgaranti til arrangementer, medmindre den kompetente forsamling har givet direkte tilsagn herom.

§ 15.3 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15.4 Hovedkassereren fører kasseregnskab over alle ind- og udbetalinger. Bilag skal foreligge. Udbetalinger, hvor modtageren ikke har kvitteret, skal attesteres af et andet forretningsudvalgsmedlem, medmindre udgiften er bevilget.

§ 15.5 Der udfærdiges særskilt regnskab for rejser, arrangementer og andre aktiviteter i foreningens regi. Regnskaberne skal være tilgængelige for hovedbestyrelsen.

§ 15.6 Hovedkassereren udarbejder budgetopstilling for det kommende år til forelæggelse ved årets andet ordinære hovedbestyrelsesmøde. Hovedkassereren er ansvarlig for regnskabernes afslutning og forelæggelse for revisorerne senest den 15. februar hvert år. De reviderede regnskaber udsendes årligt til hovedbestyrelsens medlemmer senest den 1. marts.

§ 15.7 Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige et af hovedbestyrelsen fastsat beløb. Foreningens øvrige midler anbringes på anfordring i Politiets Sprogforbund, bank, sparekasse eller postgirokonto efter hovedbestyrelsens anvisninger. I særlige tilfælde kan foreningen efter landsmødets beslutning investere i fast ejendom, hvis foreningens formål derved fremmes.

§ 15.8 Hovedkassereren og præsidenten kan i særlige tilfælde hver for sig tegne foreningen, hvor den enkelte disposition højst engagerer foreningen for en beløbsstørrelse, fastsat af hovedbestyrelsen. Udbetalinger herudover kræver hovedbestyrelsens samtykke.

§ 15.9 Foreningens kontingent til organisationens internationale kasse indbetales som bestemt i de internationale statutter.

§ 15.10 Der kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse ydes refusion af driftsomkostninger, afholdt af foreningens repræsentanter.

§ 15.11 Udgifter til rejse, ophold og fortæring i forbindelse med sektionens møder afholdes af foreningen efter regning. Rejserefusion ydes normalt efter DSB-takster for 2. klasse eller ved brug af egen bil efter statens billigste takster. For æresmedlemmers deltagelse i landsmødet ydes rejserefusion efter samme regler, ligesom foreningen betaler ophold og fortæring under landsmødet. Ved rejser i udlandet ydes refusion af udgifter til rejse, ophold og fortæring samt eventuelle diæter efter hovedbestyrelsens anvisninger. Lokalforeningsformændenes deltagelse i de udvidede hovedbestyrelsesmøder betales af sektionen

§ 15.12 Normalkontingent opkræves månedsvis forud gennem Politiets Sprogforbund, eller direkte af sektionen.

§ 16. Revision
§ 16.1 Revisorerne har pligt til hvert år kritisk at gennemgå foreningens regnskaber, herunder regnskaber ført af kommissioner, udvalg eller enkeltpersoner, og forsyne dem med bemærkninger til forelæggelse for hovedbestyrelsen og til godkendelse henholdsvis på landsmødet eller af hovedbestyrelsen i april måned i de år, der ikke afholdes landsmøde.

§ 16.2 Revisorerne er berettiget til at foretage uanmeldte kasse- og bilagsrevisioner.

§ 17. Foreningens opløsning
§ 17.1 Forslag til opløsning af foreningen skal fremsættes på et ordinært eller et ekstraordinært landsmøde. Såfremt mindst 2 kredsforeninger ønsker at bevare foreningen, kan forslag om opløsning ikke fremmes.

§ 17.2 Ved foreningens opløsning skal dens formue overføres til en fond under ledelse af Politiets Sprogforbund eller ved dettes forfald, - under ledelse af Rigspolitichefen.

17.3 Fonden skal administreres i henhold til foreningens formålsparagraf.

§ 18. Ikrafttræden
§ 18.1 Foreningens foran beskrevne lov blev vedtaget på Landsmødet 7. maj 2016, og træder i kraft samme dato.

§ 18.2 Samtidig ophæves loven vedtaget på Landsmødet i 2013.

 

 

 

              Michael Boolsen                       Niels Erik Krarup Nielsen

                  Præsident                                 Hovedkasserer

Med IPA på SAFARI


IPA Telefoni !


Nyt medlemsblad: IPA Nyt nr. 2-2019

Læs mere under "IPA Nyt"


 

Deltag i et Gimborn Kursus!

IPA Danmark dækker kursusudgiften (alm. takst) til alle Gimborn kurser.
 
Der udbydes yderligere 9 engelsksprogede kurser i 2019!
 
 
 
 

 

 

 

 

KONTAKT:

IPA Sektion Danmark

Caroline Mathildes Vej 3

3150 Hellebæk

CVR 33334117

Kontakt os